ἡμέρα - definition


day, a period of 24 hours, from one sunset to the other

daytime, day-break, a period of 12 hours from sunrise to sunset

a state or time of life

length of life (e.g., many days = old age; few days = youth)

era, age

length of past existence, age

judgment (e.g., day of the Lord)

for some time

ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ

they were in prison for some time (Gen 40:4)


μεθ’ ἡμέρας

after some time

Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας

and it happened after some time (Judg 15:1)


μεθ’ ἡμέρας πολλὰς

after a long time

καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πολλὰς

and it happened after a long time


ἡμέραν ἐξ ἡμέρας

day by day, day after day

ἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ἰωσὴφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας

and when she talked to Joseph day by day


καθ’ ἑκάστην ἡμέραν

daily

καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ

they spoke daily to him (Esther 3:4)


καθ᾿ ἡμέραν

day by day


ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ

daily

ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ

renewed daily (2Cor 4:16)


ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν

anytime in the past

ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν

yesterday and third day = ever before (i.e., about 20 years in the case of Jacob and Laban) (Gen 31:2)


σήμερον ἡμέρας = (today day) = this very day

Forms:


          Singular               Plural

NOM ἡμέρα               ἡμέραι

GEN ἡμέρας             ἡμερῶν

DAT ἡμέρᾳ, ἡμέρῃ       ἡμέραις

ACC ἡμέραν               ἡμέρας